POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

Antracyt


Antracyt jest skałą pochodzenia organicznego, powstałą w wyniki przeobrażenia obumarłej substancji organicznej, pod wpływem czynników biologicznych i chemicznych (diageneza) a następnie czynników geologicznych (metamorfizm). W szeregu przemiany substancji organicznej:
torf -> węgiel brunatny -> węg...

Read more

Sadza


Sadza techniczna (ang. Carbon Black) jest najstarszym produkowanym przez człowieka nanomateriałem. Proste metody wytwarzania sadzy, służącej do wyrobu tuszu, znane były już w starożytnych Chinach i Egipcie. Sadzę otrzymywano wówczas przez spalanie oleju lub żywicy pod zawieszonymi porcelanowymi nacz...

Read more

Grafit


Grafit – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał z gromady pierwiastków rodzimych. Stosowany jako naturalny suchy smar. Jest – obok diamentu i fulerytu – odmianą alotropową węgla. Nazwa pochodzi od gr. graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.

Grafit – pospolity...

Read more

Koksy


Koks – paliwo uzyskiwane przemysłowo w koksowniach poprzez koksowanie (wygrzewanie) węgla kamiennego w temperaturze 600–1200 °C w specjalnie w tym celu skonstruowanym piecu koksowniczym za pomocą gazów spalinowych przy ograniczonym dostępie tlenu. Jest to paliwo o wyższej wartości opałowej od zwykłe...

Read more

Elektrochemia


Elektrochemia – dział chemii fizycznej, zajmujący się badaniem elektrycznych aspektów reakcji chemicznych, a także w mniejszym stopniu własnościami elektrycznymi związków chemicznych.

Przedmiotem jej badań są m.in. procesy chemiczne towarzyszące przepływowi prądu elektrycznego przez elektrolit, kt...

Read more

Mikroskopia optyczna


podstawowym narzędziem badawczym m.o. jest mikroskop optyczny; w m.o. wykorzystuje się różne zakresy widma fal elektromagnetycznych: miękkie promieniowanie rentgenowskie o długości fali poniżej 50 nm, promieniowanie nadfioletowe, światło widzialne, promieniowanie bliskiej podczerwieni, aż do promien...

Read more

Spektroskopia ramanowska


Spektroskopia Ramana (inaczej: spektroskopia ramanowska) – technika spektroskopowa polegająca na pomiarze promieniowania rozproszenia Ramana, tj. nieelastycznego rozpraszania fotonów.

Symetria cząsteczki decyduje, które drgania są aktywne w widmie rozproszenia Ramana co wyraża się poprzez reguły w...

Read more

Transmisyjna mikroskopia elektronowa


W transmisyjnym mikroskopie elektronowym do obrazowania próbek wykorzystywana jest wiązka elektronów wysokoenergetycznych. Energia elektronów zawiera się zazwyczaj w zakresie pomiędzy 60 i 300 keV, co odpowiada długości fali rzędu kilku pikometrów (1pm= 10-12m) i zapewnia wymaganą rozdzielczość prze...

Read more

Proszę o przesyłanie kolejnych propozycji


Proszę o przesyłanie kolejnych propozycji na adres: miroslawa.pawlyta@polsl.pl

Read more