POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

Jako ogólnopolskie stowarzyszenie naukowe zrzeszamy ludzi, którzy wspólnie z nami prowadzą i promują badania nad węglem. Jesteśmy organizacją non-profit, działającą na rzecz interesu publicznego. Chcemy rozwijać polski przemysł materiałów węglowych poprzez realizowane różnego rodzaju projektów B+R i współpracę z przedsiębiorcami. Naszym celem jest także upowszechnianie wiedzy na temat rodzimych osiągnięć naukowych i technologicznych.

Od 30 lat organizujemy spotkania o charakterze naukowym; wykłady, sympozja czy dyskusje. Byliśmy organizatorami m.in. międzynarodowej konferencji „Carbon for Energy Storage and Environment Protection” oraz prestiżowej Światowej Konferencji Węglowej CARBON. Od 2000 roku jako pełnoprawny członek bierzemy udział w pracach badawczych Europejskiego Stowarzyszenia Węglowego (European Carbon Association – ECA), które oprócz nas zrzesza grupy narodowe z:

HISTORIA POLSKIEGO TOWARZYSTWA WĘGLOWEGO

POWSTANIE

27 września 1988 roku
Polskie Towarzystwo Grafitowe, funkcjonujące obecnie jako Polskie Towarzystwo Węglowe, powstało 27 września 1988 roku podczas IX Polskiej Konferencji Grafitowej w Zakopanem. W skład Komitetu Założycielskiego weszli: Aleksander Długosz, Mirosław Lebiedziejewski, Stefan Jasieńko, Jerzy Jastrzębski, Franciszek Rozpłoch, Kazimierz Skoczkowski. Pierwszym Prezesem Towarzystwa został prof. Aleksander Długosz.

REJESTRACJA

22 lutego 1989 roku
Towarzystwo zostało oficjalnie zarejestrowane 22 lutego 1989 roku w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. Od tamtego czasu PTG prężnie się rozwijało, przygotowując cykliczne konferencje poświęcone tematyce grafitu i węgla. Niestety, z powodu przemian ustrojowych i ekonomicznych dokonujących się w Polsce na przełomie lat 80. i 90., nastąpiła przerwa w organizacji sympozjów.

WZNOWIENIE

1997 rok
Aktywność Towarzystwa została wznowiona w 1997 roku, kiedy to podczas walnego zebrania wyborczego w Bachotku wybrano nowego prezesa PTG, prof. Franciszka Rozpłocha. Od tamtego czasu Towarzystwo organizowało różnego rodzaju konferencje, które cieszyły się sporym zainteresowaniem, nie tylko w kraju, ale także za granicą, jak np. odbywająca się co dwa lata „Torunian Carbon Symposium”. Ważnym wydarzeniem w tamtym czasie było wprowadzenie PTG do europejskiego stowarzyszenia European Carbon Association (ECA) kiedy to 12 lipca 2000 roku Towarzystwo stało się, obok Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy i Portugalii, jego pełnoprawnym członkiem.

NAZWA

wrzesień 2005
We wrześniu 2005 roku w trakcie walnego zgromadzenia wybrano nowy skład Zarządu Towarzystwa. Prezesem PTG został prof. Stanisław Błażewicz. Początek tej kadencji był czasem wielu zmian. Członkowie PTG zgodnie stwierdzili, że nazwa Towarzystwa nie oddaje w pełni jego charakteru. Ponieważ „grafit” jest pojęciem węższym niż „węgiel”, zaproponowano zmianę nazwy z Polskiego Towarzystwa Grafitowego na Polskie Towarzystwo Węglowe. Z kolei statut sformułowany u schyłku lat 80. był przestarzały zarówno pod kątem treści, jak i konstrukcji. Po niemal rocznych staraniach 24 listopada 2006 roku decyzją Sądu Rejonowego Kraków Śródmieście zatwierdzono nowy statut oraz nazwę Towarzystwa.

STATUT TOWARZYSTWA

Statut Polskiego Towarzystwa Węglowego można pobrać tutaj Statut_PTW_2021.pdf

ZARZĄD PTW

Aneta Frączek-Szczypta
Prezes Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jacek Ogórek
Wiceprezes, Tokai Cobex Polska
Mirosława Pawlyta
Wiceprezes, Politechnika Śląska Gliwice
Paweł Szroeder
Wiceprezes, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Mateusz Kempiński
Sekretarz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Piotr Gauden
Administrator nośników internetowych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Beata Plewa
Skarbnik, Tokai Cobex Polska
Anna Boczkowska
Członek zarządu, Politechnika Warszawska
Piotr Ćwik
Członek zarządu, Tokai Cobex Polska
Elżbieta Frąckowiak
Członek zarządu, Politechnika Poznańska
Grażyna Gryglewicz
Członek zarządu, Politechnika Wrocławska
Maciej Gubernat
Członek zarządu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Tomasz Ogórek
Członek zarządu, SGL Graphite Solutions Polska
Sandra Paszkiewicz
Członek zarządu, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Grzegorz Rogowski
Członek zarządu, Tokai Cobex Polska
Marcin Rzemiński
Członek zarządu, SGL Graphite Solutions Polska
Piotr Skowron
Członek zarządu, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie

KOMISJA REWIZYJNA PTW

Jaromir Patyk
Przewodniczący, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Ewa Lorenc-Grabowska
Wiceprzewodnicząca, Politechnika Wrocławska
Michalina Wyrwa
Sekretarz, Tokai Cobex Racibórz
Lidia Kurzeja
Członek komisji, Ł-IIMPiB Toruń/Gliwice
Agata Moyseowicz
Członek komisji, Politechnika Wrocławska