POLSKIE TOWARZYSTWO WĘGLOWE

Rozwijamy naukę, wspieramy przemysł, kształtujemy przyszłość

Polskie Towarzystwo Węglowe ma swoich członków w wielu miastach w Polsce. Ich (aktualizowana) lista przedstawiona jest poniżej:

BYDGOSZCZ

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Wydział Fizyki
Naukowcy: Kazimierz Fabisiak (emeryt), Kazimierz Paprocki, Paweł Popielarski, Lidia Mosińska, Paweł Szroeder
Dopasowywanie właściwości elektrycznych i optycznych cienkich warstw diamentowych wytwarzanych w warunkach metastabilnych. Węglowe tranzystory polowe bramkowane elektrochemicznie. Kinetyka heterogenicznej reakcji przeniesienia elektronu na materiałach węglowych – symulacje i eksperyment. Kompozyty polimerowe z napełniaczami nanowęglowymi. Główne techniki eksperymentalne: HF CVD, spin-coating, CV, pomiary przewodnictwa elektrycznego, pomiary luminescencyjne.
Strona Wydziału Fizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

CZĘSTOCHOWA


Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska

Naukowcy: Joanna Lach
Badania adsorpcji metali ciężkich i farmaceutyków na węglach aktywnych.

GLIWICE

Politechnika Śląska - Wydział Inżynierii Materiałowej w Katowicach
Naukowcy: Jerzy Myalski, Marta Mikuśkiewicz
Wytwarzanie i badanie szerokiego spektrum materiałów zawierających cząstki ceramiczne lub wytwarzanych technologiami ceramicznymi. Badania podstawowych właściwości cieplnych materiałów.
Strona Pracowni Analizy Termicznej i przemian fazowych
Strona Pracowni Ceramiki

Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Laboratorium Badania Materiałów
Naukowcy: Mirosława Pawlyta
Badania struktury i własności materiałów, w tym badania materiałów węglowych. Główne techniki badawcze to transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska i spektroskopia ramanowska.
Strona Laboratorium Badania Materiałów (Pracownia Wysokorozdzielczej Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej)


Politechnika Śląska - Wydział Chemiczny

Naukowcy: Dawid Janas
Rozdział złożonych mieszanin nanomateriałów węglowych ze względu na strukturę oraz właściwości. Wytwarzanie i zastosowanie cienkich filmów z nanostruktur węglowych oraz ich kompozytów z metalami/polimerami. Analiza właściwości elektrycznych i optycznych nanowęgla poprzez modyfikację fizyczną i chemiczną.
Strona Grupy: www.fnano.eu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Centrum Farb i Tworzyw
Naukowcy: Lidia Kurzeja
Strona Instytutu

KATOWICE

Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Naukowcy: Karolina Jurkiewicz
Badania struktury węgli niegrafityzujących i grafityzujących. Główne techniki to dyfrakcja promieniowania X i funkcja rozkładu par, ale także niskokątowe rozpraszanie promieniowania X, spektroskopia Ramana, piknometria helowa i techniki powiązane
Strona grupy badawczej

KRAKÓW

AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Naukowcy: Aneta Frączek-Szczypta, Stanisław Błażewicz (emeryt), Maciej Gubernat, Aleksandra Benko, Marcel Zambrzycki, Krystian Sokołowski, Weronika Pazdyk, Ryszard Wielowski
Synteza i badanie właściwości strukturalnych, mikrostrukturalnych, biologicznych, elektrycznych i elektrochemicznych mikro i nanostruktur węglowych. Otrzymywanie kompozytów węgiel – węgiel, węglowo-ceramicznych, węglowo-polimerowych oraz ziarnistych kompozytów węglowych. Opracowywanie alternatywnych spoiw/lepiszcz dla technologii materiałów węglowo-grafitowych oraz recykling kompozytów z włóknem węglowym. Druk 3D, biodruk, elektroprzędzenie kompozytów z nanonapełniaczami węglowymi. Zakres aplikacyjny opracowywanych materiałów to: medycyna, magazynowanie i konwersja energii, materiały węglowe w ochronie środowiska, materiały ablacyjne/wysokotemperaturowe poszycia rakiet, węglowe, grafitowe elektrody dla przemysłu ciężkiego, materiały węglowe o podwyższonej odporności na utlenianie, nanomateriały węglowe i nanokompozyty dla chemii analitycznej i elektrochemii.
Główne techniki badawcze to: spektroskopia FTIR, analiza termiczna, cyfrowa mikroskopia optyczna, metody badań powierzchni materiałów (profilometria, zwilżalność), XRD, SEM. Ponadto wykonujemy badania biozgodności i degradacji.
Strona Katedry Biomateriałów i Kompozytów
Strona Zespołu zaawansowanych syntetycznych materiałów węglowych (SyntCarbon)


AGH - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, AGH Wydzial Energetyki i Paliw

Naukowcy: Katarzyna Zarębska, Paweł Baran
Strona Zespołu Adsorpcji i Inżynierii Środowiska

LUBLIN

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Radiochemii i Chemii Środowiskowej
Naukowcy: Małgorzata Wiśniewska Adsorpcja związków wielkocząsteczkowych na powierzchni zdyspergowanych ciał stałych. Stabilność wodnych suspensji tlenków metali w obecności makrocząsteczek polimerowych. Modyfikacje powierzchni ciał stałych (tlenków metali, minerałów glebowych, węgli aktywnych, zeolitów) warstewkami adsorpcyjnymi polimerów syntetycznych i naturalnych. Zastosowanie materiałów kompozytowych typu ciało stałe-polimer do usuwania jonów metali ciężkich z roztworów wodnych.
Strona naukowca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Chemii, Instytut Nauk Chemicznych, Katedra Chemii Analitycznej
Naukowcy: Agnieszka Nosal-Wiercińska
Strona naukowca

NOWY SĄCZ

SGL Graphite Solutions Polska Sp. z o.o.
Przedstawiciele Przemysłu: Marek Flegel, Daniel Szlacheta, Wojciech Pacholarz, Marcin Rzemiński
Jako członek grupy SGL Carbon dostarczamy wysokiej jakości rozwiązania, komponenty i materiały wykonane ze specjalistycznego grafitu i kompozytów, jakie są wykorzystywane w sektorach przemysłowych, a które decydują o przyszłości: w zastosowaniach przemysłowych, w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, chemicznym, w energetyce słonecznej i wiatrowej, w produkcji półprzewodników i diod LED, a także w produkcji baterii litowo-jonowych i innych systemach magazynowania energii.
Strona SGL Carbon

OLSZTYN

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski - Wydział Nauk Technicznych - Katedra Mechatroniki
Naukowcy: Sławomir Kulesza
Badania struktury powierzchni materiałów metodami SPM/AFM oraz spektroskopia FTIR; analiza danych z pomiarów AFM, XRD, SEM.
Strona wydziału

PIŁA

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica
Naukowcy: Sylwester Furmaniak
Modelowanie zjawisk adsorpcyjnych, w tym zachodzących w porach materiałów węglowych, z wykorzystaniem symulacji komputerowych oraz modeli matematycznych.
Strona Akademii

POZNAŃ

Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej, Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Zakład Elektrochemii Stosowanej
Naukowcy: François Béguin
Węgle aktywowane, Elektrochemiczne systemy do magazynowania i konwersji energii elektrycznej, Kondensatory elektrochemiczne, Ogniwa litowo-jonowe, Hybrydowe ogniwa, Nowe materiały dla magazynowania energii i ochrony środowiska, Nanorurki węglowe, Materiały otrzymane metodą repliki, Materiały z biomasy, Strukturalne/nanoteksturalne modyfikacje i funkcjonalizacja materiałów węglowych, Procesy interkalacji i insercji, Elektrochemiczne magazynowanie wodoru, Odwracalna elektrosorpcja zanieczyszczeń.
Strona naukowca
Strona grupy

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Fizyki
Naukowcy: Mateusz Kempiński, Piotr Gauden
Materiały oparte na grafenie, układy porowate, nanostruktury, cienkie warstwy. Badania właściwości transportowych, elektronowy rezonans paramagnetyczny, efekty zwilżania i adsorpcji, skaningowa mikroskopia próbnikowa (AFM).

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - Wydział Chemii
Naukowcy: Piotr Nowicki
Wytwarzanie, modyfikacja i charakterystyka fizykochemiczna biowęgli i węgli aktywnych. Zastosowanie materiałów węglowych w adsorpcji zanieczyszczeń z fazy gazowej i ciekłej. Wykorzystanie materiałów węglowych w elektrochemii oraz w energetyce odnawialnej.
Strona naukowca
Naukowcy: Mieczysław Kozłowski
Otrzymywanie, modyfikacja i charakterystyka materiałów węglowych. Materiały węglowe jako katalizatory. Synteza dodatków do paliw silnikowych.
Strona naukowca

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk
Naukowcy: Krzysztof Tadyszak
EPR
Strona Zakładu Radiospektroskopii Ciała Stałego
Strona naukowca

RACIBÓRZ

Tokai Cobex Polska sp.z o.o. - Laboratoria Badawcze w Raciborzu i Nowym Sączu
Przedstawiciele Przemysłu: Jacek Ogórek, Janusz Tomala, Stanisław Bednarz ( emeryt)
Technologia wyrobów z węgla uszlachetnionego i grafitu. Badania surowców ( koksy, antracyty, grafit, pak węglowy, itp.) i ich kwalifikacja do produkcji wysokiej jakości wyrobów węglowych i grafitowych dla hutnictwa. Badania wyrobów. Badania własności fizyko-chemicznych, badania mikroskopowe struktury, badania wysokotemperaturowe.
Strona Grupy

SOSNOWIEC

Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk Przyrodniczych
Naukowcy: Stanisław Duber (emeryt)
Badanie struktury, technologia materiałów węglowych i grafitowych.
Naukowcy: Barbara Liszka
Funkcjonalizacja powierzchniowa materiałów węglowych metalami, tlenkami metali i innymi. Analiza składu związków nieorganicznych metodą XRF.

SZCZECIN

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny - Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
Naukowcy: Anna Szymczyk
Badania struktury i właściwości funkcjonalnych nanokompozytów polimerowych z udziałem nanostruktur węglowych.
ORCID

TORUŃ

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Wydział Chemii
Naukowcy: Anna Ilnicka, Małgorzata Skorupska (doktorant)
Otrzymywanie materiałów węglowych ich pełna charakterystyka fizyko-chemiczna, a także elektrochemiczna. Główne techniki charakterystyki elektrochemicznej: woltamperometria cykliczna (CV), woltamperometria z przemiataniem liniowym (LSV).
Projektowanie i synteza hybrydowych katalizatorów. Kompleksowa charakterystyka fizykochemiczna oraz elektrochemiczna otrzymanych materiałów.
Strona Zespołu Technologii Wodorowych i Magazynowania Energii
Naukowcy: Piotr Gauden
Modelowanie zjawisk adsorpcyjnych; charakteryzacja materiałów porowatych; badania adsorcji z fazy gazowej i ciekłej – eksperyment; modelowanie, opis; obliczenia kwantowo-chemiczne dla układów węgiel-adsorbat.
Strona Zespołu Zastosowań Materiałów Węglowych w Elektrochemii i Ochronie Środowiska:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii/Wydział Chemii
Naukowcy: Piotr Kamedulski
Otrzymywanie, badania struktury i właściwości materiałów węglowych (grafen, róże grafenowe, nanorurki węglowe, materiały hybrydowe, kompozyty). Projektowanie i synteza nowych materiałów do ogniw fotowoltaicznych, baterii, superkondensatorów czy zastosowań medycznych.
Strona Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
Strona naukowca

WARSZAWA

Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Materiałowej
Naukowcy: Anna Boczkowska
Badania wpływu technologii na mikrostrukturę i właściwości materiałów, w tym kompozytów na bazie materiałów węglowych. Główne techniki badawcze to analiza termiczna DSC, TGA, DMA, skaningowa i transmisyjna mikroskopia elektronowa, badania przewodności elektrycznej, wytrzymałości mechanicznej.
Strona naukowca
Strona grupy badawczej

Politechnika Warszawska - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych
Naukowcy: Bartosz Nowak
Strona naukowca
Strona wydziału


Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT

Naukowcy: Agnieszka Łękawa-Raus
Synteza nanorurek węglowych, wytwarzanie past i tuszy z nanorurek węglowych i grafenu.
Strona Centrum

WROCŁAW

Politechnika Wrocławska - Wydział Chemiczny
Naukowcy: Grażyna Gryglewicz, Agata Moyseowicz, Ewa Lorenc-Grabowska, Karolina Kordek-Khalil, Adam Moyseowicz
Synteza materiałów węglowych (węgle aktywne) i nanostrukturalnych materiałów węglowych (nanowłókna węglowe, nanorurki węglowe, grafeny) oraz ich kompozytów z nanocząstkami metali, tlenków metali i polimerami przewodzącymi. Funkcjonalizacja syntezowanych materiałów, domieszkowanie azotem, siarka i fosforem materiałów. Projektowanie, dobór metody i otrzymywanie węgli aktywnych o zadanych parametrach struktury porowatej i charakterze chemicznym powierzchni. Zastosowanie syntezowanych materiałów w procesach adsorpcyjnych usuwania zanieczyszczeń wody, elektrochemicznym magazynowaniu energii (superkondensatory, baterie), w sensorach elektrochemicznych oraz adsorpcyjnym magazynowaniu wodoru i metanu.
Strona Katedry